ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  • สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)
  • สรุปการขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (1ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)
  • สรุปการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (1ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

*** แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (สิงหาคม 2564-กันยายน 2565) ดาวน์โหลดแบบสอบถาม (O16-65)

*** รายงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)