การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสำนักงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ในเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เวทีการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน รวมถึงเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ระดับจังหวัด (PW) เป็นต้น

1.การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน

2. การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

ประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือน ผ่านระบบออนไลน์

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด DW ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรม : การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับจังหวัด (PW) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม : การจัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายละเอียดในการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะและการรับรองตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 9 อำเภอ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 “สุจริต โปร่งใส่ จังหวัดพิษณุโลกใสสะอาด 2565” โดยเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงความซื่สัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

1.หลักนิติธรรม การใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ

 • การดำเนินการส่งเสริมด้านวิสาหกิจชุมชน การสมัคร คัดเลือก เป็นไปตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี62 (คลิ๊ก)
 • การดำเนินการ กับผุ้ที่ฝ่าฝืนการเผาในพื้นที่การเกษตร อ้างอิง พรบ.กฎหมายตามคู่มือ (คลิ๊ก)
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร กรณีเกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (คลิ๊ก)

2.หลักคุณธรรม การยึดถือหลักปฎิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร

 • การพิจารณา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก (คลิ๊ก)
 • การพิจารณาผลการประกวดแข่งขัน เกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี2565 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดฯ)
 • มีเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ (คลิ๊ก)

3.หลักความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมุลข่าวสาีอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

 • การปิดประกาศประชาคม ทบก. ภัยธรรมชาติ
 • ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาลตลอดปี 2565

4.หลักความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมต่างๆ

 • การจัดเวทีประชาคมในการสำรวจภัยธรรมชาติ
 • การจัดประชาคมขึ้นทะเบียนเกษตรกร

5.หลักความรับผิดชอบ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกที่ชัดเจน (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

6) หลักความคุ้มค่า การบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมประชุมเกษตรกร/เจ้าหน้าที่ เป็นแบบผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงาน อย่าง Application FARMBOOK เพื่อให้เกษตรกรสามารถแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผ่านระบบออนไลน์
การถ่ายทอดความรู้ทักษะการใช้ Application Farmbook แก่เกษตรกร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (ดาวน์โหลด_O40)
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี 2562 (ดาวน์โหลด_O41)
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี 2563

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดาวน์โหลด O43)