การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • ช่องทางที่ 1     รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ /โทรสาร โทรศัพท์ 055-313-125 /โทรสาร : 055-313-126
  • ช่องทางที่ 2     รับร้องเรียนเป็นหนังสือ โดยส่งมาที่….สำนักงานเกษตรจังหวัด 803 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
  • ช่องทางที่ 3     ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.phitsanulok.doae.go.th/?page_id=371
  • ช่องทางที่ 4     ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม http://www.phitsanulok.go.th/boardtxt/new.php
  • ช่องทางที่ 5     ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 803 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และก่ารแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) จังหวัดพิิษณุโลก ประจำทุกเดือน 
การประชุม Operation Team​ (OT) อำเภอเนินมะปราง เพื่อขับเคลื่อน​งานตัวชี้วัดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่​ โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก โดยบูรณาการการทำงานร่่วมกับหน่วยงานภาคี มหาวิทยาลัย และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง
การประชุม Core team เพื่อเตรียมจัดทำ Big data ด้าน Climate Change ณ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก