การบริหารและพัฒนาบุคลากร

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ กรณีเกษียณอายุ ราชการ ลาออก ปลดออก หรือเสียชีวิต (ดาวน์โหลด_privilege)