การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบุคคล นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การเนื่องจาก เป็นปัจจัยที่มีส่วนทําให้การพัฒนาองค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การ บริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมา ปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้น จากงาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความ ประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือสำคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)ขึ้นมาใช้ ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูล ที่องค์การนำไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน และการให้พ้นจากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะทำให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีก ส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้อง  ทำการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ องค์การได้กำหนดไว้

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual กระบวนงานการให้บริการภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

คู่มือวิธีดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรช่วงCOVID-19 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2565 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

คู่มือนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)