บุคคลากร

นายมนัส เสียงก้อง
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก
Director of Phitsanulok Provincial Agricultural Extension Office
055313125www.phitsanulok.doae.go.thphitsanulok@doae.go.th

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ว่าง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายพจน์ จรูญชัย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาววลัยพร ชนกกำชัย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ว่าง
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางกรรณิกา พิกุลทอง
หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจุฑามาศ รอดเจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

การเงิน และการบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ

นางอังคนา คุ้มแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบงาน งานหนังสือราชการ จัดทำงบเดือนงบปี บำเน็จ-บำนาญ ฯลฯ

นางสาวสุขใจ พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบงาน พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง งานตรวจสอบ ฯลฯ รับผิดชอบงาน งานนายทะเบียน การจัดทำรายงาน ฯลฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบงาน ทะเบียนคุมงบ บัญชี การจัดทำใบเสร็จ ฯลฯ

นางสาวดาวเรือง แสนคำราง
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบงาน ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน งบต่างๆ การรับ-ส่งเงิน ประกันสัญญา ฯลฯ 

นางสาวพัชลี เครือหงส์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รับผิดชอบงาน ลงทะเบียนรับหนังสือ คำสั่งเวรยาม รายงานพลังงาน  ฯลฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตร งานแผนยุทธศาสตร์  T&V ฯลฯ

นางสาวมยุเรศ เทศหริ่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร จัดทำข้อมูลส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ ฯลฯ

 

นางสาวกัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ศพก. ระบบประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  ฯลฯ

ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

กลุ่มอารักขาพืช

นายนพดล สีอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมและป้องกันการระบาดศัตรูพืช คลินิกพืช ฯลฯ

นายจีรวุฒิ พานิชอำนวย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืช ฯลฯ

นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานที่ได้รับมอบหมาย ศดปช., ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร, งานประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ

ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางศิริพร โปร่งเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน แปลงใหญ่ข้าว  พืชหลากหลาย  งานอ้อย ฯลฯ

นางรสจรินทร์ หลวงโปธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน งานส่งเสริมการผลิตข้าว แปลงใหญ่ ไม้ผล ฯลฯ

นางทิพวรรณ แป้นเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการผลิตพืชไร่ โครงการทหารพันธุ์ดี ฯลฯ

นางสาวกนกพร จรูญชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการผลิตไม้ผล พืชอัตลักษณ์ ฯลฯ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นางณัชชา สยมภูวนาถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร  ฯลฯ

นางพุทธิพร เถื่อนใหญ่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน SF, YSF ฯลฯ

นางสาวจิราพร ศรีสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน วิสาหกิจชุมชน  ตลาดเกษตรกร ฯลฯ

นางสาวธัญญาวรรณ เรือนทิพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานภัยธรรมชาติ โครงการหนึ่งใจเกษตรกร ฯลฯ

ว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ