บุคคลากร

นายวีระ บัวจันทร์
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก
Director of Phitsanulok Provincial Agricultural Extension Office
055313125www.phitsanulok.doae.go.thphitsanulok@doae.go.th

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

นายดำรงค์ชัย มีช้าง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายพจน์ จรูญชัย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาววลัยพร ชนกกำชัย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายภาณุพงศ์ สิงห์คำ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางกรรณิกา พิกุลทอง
หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิบูลย์ลักษณ์ มีช้าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รับผิดชอบงาน งบประมาณการเบิก-จ่าย บำเน็จบำนาญ งานนายทะเบียน การจัดทำรายงาน ฯลฯ

นางจุฑามาศ รอดเจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ทะเบียนพัสดุ ฯลฯ

นางอังคนา คุ้มแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบงาน งานหนังสือราชการ จัดทำงบเดือนงบปี ฯลฯ

นางสาวสุขใจ พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบงาน พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง งานตรวจสอบ ฯลฯ 

นางสาวรัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบงาน ทะเบียนคุมงบ บัญชี การจัดทำใบเสร็จ ฯลฯ

นางสาวดาวเรือง แสนคำราง
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบงาน ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน งบต่างๆ การรับ-ส่งเงิน ประกันสัญญา ฯลฯ 

นางสาวพัชลี เครือหงส์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รับผิดชอบงาน ลงทะเบียนรับหนังสือ คำสั่งเวรยาม รายงานพลังงาน  ฯลฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางปฏิญญา ทองสนิท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร  งานแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ

นางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตร งานแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ

นางสาวมยุเรศ เทศหริ่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร จัดทำข้อมูลส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ ฯลฯ

 

นางสาวกัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ งานระบบประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฯลฯ

กลุ่มอารักขาพืช

นางชลิดา จันต๊ะโมกข์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน GAP เกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพร ฯลฯ

นายนพดล สีอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมและป้องกันการระบาดศัตรูพืช คลินิกพืช ฯลฯ

นายจีรวุฒิ พานิชอำนวย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืช ฯลฯ

นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง

งานที่ได้รับมอบหมาย ศดปช., ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร, งานประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางศิริพร โปร่งเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน แปลงใหญ่ข้าว  พืชหลากหลาย  งานอ้อย ฯลฯ

นางรสจรินทร์ หลวงโปธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน งานส่งเสริมการผลิตข้าว แปลงใหญ่ ไม้ผล ฯลฯ

นางทิพวรรณ แป้นเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการผลิตพืชไร่ โครงการทหารพันธุ์ดี ฯลฯ

นางสาวกนกพร จรูญชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการผลิตไม้ผล พืชอัตลักษณ์ ฯลฯ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นางพุทธิพร เถื่อนใหญ่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน SF, YSF ฯลฯ

นายวิรัตน์ นาคเอี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน อาสาสมัครเกษตร โครงการพระราชดำริ ฯลฯ

นางณัชชา สยมภูวนาถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบงาน ส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร  ฯลฯ

นางสาวจิราพร ศรีสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน วิสาหกิจชุมชน  ตลาดเกษตรกร ฯลฯ

นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบงาน ภัยธรรมชาติ โครงการหนึ่งใจเกษตรกร ฯลฯ