กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

2. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 6. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

7.ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)