แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • ปี 2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน
  • ปี 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • ปี 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน
  • ปี 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • ปี 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือการจัดหาพัสดุประจำปี