ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ แผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ดาวโหลดเอกสารที่นี่)

สวัสดี