วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Update : March 2020

ยุทธศาสตร์และนโยบาย

  1. ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา
  2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโคยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร
  3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่
  4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
  5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร
  6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร

———————————————————————-

โดย นางสาวโศรยา  เส็งชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ปรับปรุง : มีนาคม 2563