ศพก.อำเภอชาติตระการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อำเภอชาติตระการ

สินค้าหลัก                      : มันสำปะหลัง

พื้นที่เป้าหมาย                : 18,204 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย          : 6,109  ราย

สถานที่ตั้ง                       : บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดXY                          : X = 658486   Y = 1906894 Zone : 47

พิกัดLat/Long               : Latitude = 17.241989 Longitude = 100.491279

เกษตรกรต้นแบบ : นายพีรพัฒน์ พรมสิงห์ ประธาน ศพก.ชาติตระการ

แนวทางการพัฒนา  :

·    การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,500 บาท โดยมีเป้าหมายลดต้นทุน 5% 

·    การผลิตมันสำปะหลังให้ได้ปริมาณเพิ่มจาก 3,000 กิโลกรัม เป็น 3,500 กิโลกรัม

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :

1. การผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด

2. การผลิตปุ๋ยหมัก

3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ฐานการเรียนรู้ : 5 ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมัก

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชอาหารสัตว์

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้คุณภาพ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : …………………… ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ :

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น