ศพก.อำเภอนครไทย

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อำเภอนครไทย

สินค้าหลัก                      : ข้าว

พื้นที่เป้าหมาย                : 85,042 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย        : 9,966  ราย

สถานที่ตั้ง                       : บ้านน้ำพริก หมู่ที่ 2 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดXY                          :  X = 703415  Y = 1901568

พิกัดLat/Long                :Latitude = 17.189858  Longitude = 100.91266

เกษตรกรต้นแบบ : นายพิศณุ  แสงบุดดี  ประธาน ศพก.นครไทย  

แนวทางการพัฒนา  :

  • ลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้ได้ 2,600 บาท (จากเดิม 3,500 บ./ไร่ ลดลงอย่างน้อยไร่ละ 900 บาท (25.7%)
  • ผลิตข้าวให้ได้คุณภาพปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 13 รายจากสมาชิกทั้งหมด 40 ราย
  • เพิ่มผลผลิตข้าว จากเดิม 580 กก./ไร่ เป็น 800 กก./ไร่ (37.9%)
  • เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ ผลิตข้าวพันธุ์ กข 6 เกษตรกร 50 ราย พื้นที่ 300 ไร่

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้  :  ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด

ฐานการเรียนรู้ : 4 ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยพืชสด

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงกบในกระชัง

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงปลาในกระชัง

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง   

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ฐานการเรียนรู้ที่ 7 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :  นางสาวปานทิพย์  วงษ์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 093-130060

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น