ศพก.อำเภอวัดโบสถ์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัดโบสถ์

สินค้าหลัก                       : ข้าว

พื้นที่เป้าหมาย                 : 6,000 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย          : 600 ราย

สถานที่ตั้ง                       : เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดXY                          :  X = 643723  Y = 1883669 Zone : 47Q

พิกัดLat/Long                :Latitude = 17.0327122 Longitude = 100.350361

เกษตรกรต้นแบบ : นางจรูญ  ราชบรรจง ประธาน ศพก.อำเภอวัดโบสถ์   

แนวทางการพัฒนา : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีปะสิทธิภาพ

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :   

1. เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว

2. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี

ฐานการเรียนรู้ : 2 ฐาน

ฐานการเรียนรู้ ที่ 1  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 เทคโนโลยีสารชีวภาพ ชีวภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 087 2026370

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น