ศพก.อำเภอเนินมะปราง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเนินมะปราง

สินค้าหลัก                      : ข้าว

พื้นที่เป้าหมาย               : – ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย       : – ราย

 สถานที่ตั้ง                     : หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด XY                         : X =675938   Y=1822523 Zone 47

พิกัด Lat/long              :  Latitude =16.47795317 Longitude =100.6481934

 เกษตรกรต้นแบบ : นายจันที ชมภูมี ประธาน ศพก.อำเภอเนินมะปราง

ฐานการเรียนรู้ : 3 ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ปุ๋ยก้อนเบญจคุณใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุภาภรณ์ คลังตอง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4366243

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น