ศพก.อำเภอพรหมพิราม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพรหมพิราม

สินค้าหลัก                      : ข้าว

พื้นที่เป้าหมาย                : 316,957 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย          : 12,852 ราย

สถานที่ตั้ง                       :บ้านทุ่งน้ำใส เลขที่ 158/3 หมู่ที่ 11 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดXY                          :  X = 629885 Y = 1896310 Zone : 47

พิกัดLat/Long               : Latitude=17.147764 Longitude=100.221115

เกษตรกรต้นแบบ : นายสายศร สุขสังโยค ประธาน ศพก.พรหมพิราม

แนวทางการพัฒนา           : 

·         การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับสารชีวภัณฑ์ แล้วใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

·         การผลิตข้าวคุณภาพดี ได้รับมาตรฐาน GAP

·         เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ สมาชิก 215 ราย พื้นที่ 3,000 ไร่

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับสารชีวภัณฑ์ แล้วใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

ฐานการเรียนรู้ : 4 ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : การผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง และสารชีวภัณฑ์

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : การปรับปรุงบำรุงดิน

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 095-5437674   

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น