บริการประชาชน/E-Service

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกตรกร ปี 2565 New!!! คลิ๊ก

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 New!!!
ดาวน์โหลดแบบด้านล่าง

1.ครัวเรือน
2.นิติบุคคล

3. แบบคำร้องอื่นๆ (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูก กัญชง กัญชา และกระท่อม ปี 2565 New!!! คลิ๊ก

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร คลิ๊ก

เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช คลิ๊ก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 คลิ๊ก

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คลิ๊ก

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คลิ๊ก

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 คลิ๊ก

การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

คู่มือการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ฉบับปรุบปรุง ปี 2562 คลิ๊ก

ขั้นตอนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 New!!! คลิ๊ก

แบบคำขอดำเนินกิจการต่อของ วิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสำหกิจชุมชน คลิ๊ก

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2548 และ ปี 2562 คลิ๊ก

การร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางที่ 1      รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ /โทรสาร โทรศัพท์ 055-313-125 /โทรสาร : 055-313-126

ช่องทางที่ 2      รับร้องเรียนเป็นหนังสือ โดยส่งมาที่….สำนักงานเกษตรจังหวัด 803 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ช่องทางที่ 3      ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.phitsanulok.doae.go.th/?page_id=371

ช่องทางที่ 4      ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม

ช่องทางที่ 5      ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 803 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน O29_63

คู่มือประชาชน

  1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) (ดาวน์โหลด_O14_farmer1)
  2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.) (ดาวน์โหลด_O14_farmer2)
  3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.) (ดาวน์โหลด_O14_farmer3)

E-Sevice

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)

ดาวน์โหลด Farmer Map ปี 2563 I 2562 I 2561 I 2560 I 2559 I 2558

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร


ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)

บริการ แสดงจุดความร้อน และรายงาน สถานการณ์ไฟ
DOWNLOAD PROGRAM

แอปพลิเคชัน FarmBook