ศพก.อำเภอบางระกำ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อำเภอบางระกำ

สินค้าหลัก : หม่อน

พื้นที่เป้าหมาย : 3,000 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 500 ราย

สถานที่ตั้ง : 119  หมู่ที่  4  ตำบลท่านางงาม  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด X/Y : X : 623092  Y : 1857196  zone : 47Q

พิกัด Lat/Long : Latitude : 16.794632  Longitude : 100.155107  

เกษตรกรต้นแบบ : นายอนุสรณ์  จันทวงศ์

แนวทางการพัฒนา : ทางศูนย์ได้ผลิตและจำหน่ายไม้ด่างซึ่งเป็นไม้ในกระแสปัจจุบันสร้างรายได้ในช่วงโควิด – 19 รวมถึงทำคลิปเผยแพร่การทำไม้ด่าง และไม้ผลแก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาให้แก่เกษตรกรต่อไป

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ :

1)Application “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ผ่าน Smart box

2) การทำกาแฟมัลเบอร์รี่ 

3) การขยายพันธุ์ไม้ผล

ฐานการเรียนรู้ : 6 ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลูกมัลเบอร์รี่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลมัลเบอร์รี่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การบำรุงดูแลมัลเบอร์รี่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การแปรรูปผลผลิตจากมัลเบอร์รี่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การทำปุ๋ยหมัก 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงไม้ด่างราคาสูง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นางสาวอัจฉรา  น้อยใจมั่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 087 – 571 – 6

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น