ศพก.อำเภอวังทอง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังทอง

 สินค้าหลัก                      ข้าว

 พื้นที่เป้าหมาย                 10 ไร่

 เกษตรกรเป้าหมาย            50 ราย

 สถานที่ตั้ง                       : 407/2 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 พิกัด XY                         :X =644665   Y=1847379 Zone 47

 พิกัด Lat/long               :  Latitude 16.70365 Longitude 100.37078

 เกษตรกรต้นแบบ : นายสามารถ แนบครบุรี ประธาน ศพก.อำเภอวังทอง

 แนวทางการพัฒนา: 

เกษตรกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต และประสบความสำเร็จในการ ประกอบอาชีพ (เกษตรต้นแบบ : Smart Farmer) สามารถถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี ให้คำแนะนำปรึกษาแนะในการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรที่สนใจ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน พร้อมฝึกปฏิบัติงานการจัดการดินและปุ๋ยชุมชน               

ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน

ฐานเรียนรู้ที่ 1 การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน

ฐานเรียนรู้ที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ฐานเรียนรู้ที่ 3 การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

ฐานเรียนรู้ที่ 4 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : นายพิสิษฐ์  อัจฉฤกษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 064 – 3527637  

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565 

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น