ศพก.อำเภอเมือง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อำเภอเมืองพิษณุโลก

สินค้าหลัก                      : ข้าว

พื้นที่เป้าหมาย                : 170,618 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย          : 3,253 ราย

สถานที่ตั้ง                       : หมู่ที่ 1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด XY                         :  X= 631424   Y= 1865762

พิกัด Lat/long               : Longitude 100.233771 Latitude 16.871604

เกษตรกรต้นแบบ : นายสมพงค์ เพ็ชรนิล    ประธาน ศพก.เมืองพิษณุโลก  โทร  081-475-4462

แนวทางการพัฒนา:

  • ลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้ได้ (จากเดิม 4,000 บ./ไร่ลดลงอย่างน้อยไร่ละ 500 บาท (12.5%)
  • ผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี
  • เพิ่มผลผลิต จากเดิม 600-700 กก./ไร่  เป็น 800- 900 กก./ไร่
  • เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ ผลิตข้าวพันธุ์ พล2  เกษตรกร 104 ราย พื้นที่ 1,377 ไร่

จุดเด่นของศูนย์ : การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้น้ำหมักพืชสมุนไพรขับไล่แมลงและฮอร์โมนไข่บำรุงพืช

ฐานการเรียนรู้  : 4 ฐาน     

ฐานเรียนรู้ที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์       

ฐานเรียนรู้ที่ 3 การแปรรูปข้าว

ฐานเรียนรู้ที่ 4 ด้านประมง    

องค์ความรู้ : วิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว

1.   เตรียมดินปลูกข้าวด้วยวิธีปกติ เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วระบายน้ำออกจากนาให้แห้ง

2.   เมื่อข้าวอายุประมาณ 10-12 วัน ให้พ่น สารกำจัดวัชพืช ตามชนิดของวัชพืชที่เกิดขึ้น เมื่อวัชพืชตายได้ 3 วัน ให้เพิ่มระดับน้ำในนาประมาณ 3 ซม. ขังนาน 3 วัน

3.   ใส่ปุ๋ยครั้งแรกด้วยสูตร 16-20-0 อัตราไร่ละ 30-35 กก. แล้วรักษาระดับน้ำท่วมผิวดิน ขังน้ำไว้จนกระทั่งน้ำแห้ง หากพบวัชพืชให้รีบกำจัดอีกครั้ง

4.   ประมาณ 2 สัปดาห์ น้ำในนาเริ่มแห้ง ดินเริ่มแตกระแหง ให้ระบายน้ำลงนาระดับ 3-5 ซม.ขังไว้จนกระทั่งน้ำแห้ง ให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งจนกระทั่งข้าวอายุประมาณ

5.    เมื่อข้าวอยู่ในระยะแตกกอสูงสุด (อายุ 45-50 วัน) ให้เพิ่มระดับน้ำในนาสูง 5 ซม. ขังไว้นาน 3 วัน จนข้าวเริ่มออกช่อดอก (อายุ50-55 วัน)

6.   ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ด้วยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตราไร่ละ 10-15 กก. หลังจากนั้น 7 วัน ให้เพิ่มระดับน้ำ 10 ซม. รักษาระดับน้ำจนข้าวออกดอกถึงระยะแป้งในเมล็ดเริ่มแข็ง หรือ 15-20 วันหลังข้าวออกดอก 

7.   หลังข้าวออกดอกแล้ว 20 วัน ระบายน้ำออกจากแปลงให้แห้งเพื่อเร่งการสุกแก่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร           :  นางสาวสุภัสชา จันพร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 091-0268897

ปรับปรุงข้อมูล : มีนาคม 2565

กัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น