ศพก.

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 /63

ที่ชื่อ-สกุลอำเภอตำแหน่งหมายเหตุ
1นายจันที  ชมภูมีเนินมะปรางประธานกรรมการ 
2นายสมพงษ์  อ้นชาวนาบางกระทุ่มรองประธานกรรมการ 
3นางจรูญ ราชบรรจงวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ 
4นายพีรพัฒน์ พรมสิงห์ ชาติตระการ เหรัญญิก
5นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ บางระกำ เลขานุการ  
6นายพิศณุ  แสงบุดดี นครไทย ประชาสัมพันธ์
7นายสมพงศ์  เพ็ชรนิล เมืองพิษณุโลก กรรมการ 
8นายสามารถ แนบครบุรีวังทองกรรมการ 
9นายวิวัฒน์  ฟักทองพรหมพิรามกรรมการ 

ปรับปรุงข้อมูล มีนาคม 2563