แปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ดำเนินการแปลงใหญ่ทั้งหมด 3 พืช 5 แปลง ได้แก่