กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มแปลงใหญ่บ้านพุกระโดน
โทร : 0824030998
กลุ่มแปลงใหญ่บ้านลำภาส
โทร : 0872070356
กลุ่มแปลงใหญ่หมู่ที่ 9 ต. ชัยนามโทร:
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต.หินลาด
โทร: 0818872818
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ โทร: 0816271745
กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วง
บ้านเขาเขียว โทร: 0862039229
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง
บ้านเนินสำราญ
โทร: 0894395901
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านมุงใต้
โทร:
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านหนองไผ่
โทร: 0827679129