ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก

1. ที่ตั้งและการแบ่งเขตการปกครอง (แผนที่จังหวัดพิษณุโลก) (แผนที่เส้นทางคมนาคมและเส้นทางน้ำ)

    จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนสุดของประเทศไทย หรือเรียกว่า “เหนือล่างกลางบน” มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

     ทิศเหนือ           ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศลาว

     ทิศใต้              ติดกับจังหวัดพิจิตร

     ทิศตะวันออก     ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย

     ทิศตะวันตก       ติดกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

     การแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ  93 ตำบล  1,048 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 15 แห่งและ องค์การบริหารส่วนตำบล 90 แห่ง

     1.อำเภอเมือง (แผนที่อ.เมือง)

     2.อำเภอวังทอง (แผนที่ อ.วังทอง)

     3.อำเภอบางระกำ (แผนที่ อ.บางระกำ)

     4.อำเภอบางกระทุ่ม (แผนที่ อ.บางกระทุ่ม)

     5.อำเภอพรหมพิราม (แผนที่ อ.พรหมพิราม)

     6.อำเภอเนินมะปราง (แผนที่ อ.เนินมะปราง)

     7.อำเภอวัดโบสถ์ (แผนที่ อ.วัดโบสถ์)

     8.อำเภอนครไทย (แผนที่ อ.นครไทย)

     9.อำเภอชาติตระการ (แผนที่ อ.ชาติตระการ)

2.ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก  (แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก)

      จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ทั้งหมด  6,759,909 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ  3,189,271 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่นามากที่สุด จำนวน 1,772,564 ไร่ หรือคิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 26.23 ของเนื้อที่จังหวัด รองลงมาคือ ประเภทที่พืชไร่ 1,108,015 ไร่ ที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 244,327 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 99,966 ครัวเรือน 

3.ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ (แผนที่ภูมิประเทศจังหวัดพิษณุโลก)

     ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดพิษณุโลกสามารถแบ่งเขตพื้นที่เป็น 3 เขตใหญ่ ๆ คือ

     1. เขต ภูเขาสูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง วัดโบสถ์ เนินมะปราง นครไทย และชาติตระการ ติดต่อเป็นแนวกั้นเขตแดนไทย-ลาว และเป็นรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย

     2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทอง ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอำเภอวังทอง

     3. เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ พื้นที่บริเวณตอนกลางของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเกิดจากแนวเขา  ที่ไม่สูงนักเชิงเขาสมอแครง เขาฟ้า เขาช่องลม และเขาผาท่าพล

     ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดพิษณุโลกสามารถแบ่งเขตพื้นที่เป็น ๓ เขตใหญ่ ๆ คือ

     1. เขต ภูเขาสูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง วัดโบสถ์ เนินมะปราง นครไทย และชาติตระการ ติดต่อเป็นแนวกั้นเขตแดนไทย-ลาว และเป็นรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย

    2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทอง ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอำเภอวังทอง 

     3. เขตที่ราบเชิงเขา ได้แก่ พื้นที่บริเวณตอนกลางของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเกิดจากแนวเขา  ที่ไม่สูงนักเชิงเขาสมอแครง เขาฟ้า เขาช่องลม และเขาผาท่าพล