คลังความรู้

หน้า 1 จาก 5

{ คลังความรู้ปี 2556 {

ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

1.แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน โดย นายดำรงค์ ทับสุข เกษตรอำเภอวังทอง (KM5603)

2.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โดย นายดำรงค์ ทับสุข เกษตรอำเภอวังทอง (KM5604)

ความรู้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.เทคนิคการจัดเก็บข้อมูล ทบก.01 โดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง (Kmwork0156)