แผนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้

 แผนการจัดการความรู้ ปี 2559 (KM Action Plan_59_PLK)   Plan1  Plan2 

แผนที่ 1 การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า/ทรงความรู้ ข้าราชการดีเด่นหรือจากการปฏิบัติงาน 

เกษียณปี 2559 จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นายสมพงษ์ แก้วสอาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม

2. นายหลวน ช่วงโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์

3. นายอดิศักดิ์ สมฤทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง

4. นายอุทิศ ใจฝั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม

เกษียณปี 2560 จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นายวีระชัย สายต่างใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2. นายพูนศักดิ์ เหลืองหิรัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

3. นางรจนา สมจูมภะเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก

4. นางวิไลวรรณ ศรีจันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก

5. นายสมพงษ์ คล่องสั่งสอนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง

6. นายสุธีร์ ทองนาคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง

แผนที่ 2 การถอดองค์ความรู้ จากเกษตรกรที่เป็นต้นแบบที่ดี ที่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ ผู้จัดการพื้นที่/ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่/เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 

———————————-

ปรับปรุง : 29 กุมภาพันธ์ 2559

โดย : นางสาวโศรยา  เส็งชื่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ