ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี64

สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2564

 1. สถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปี64
 2. สถานการณ์การผลิตข้าวนาปรัง ปี64
 3. สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรุ่นที่ 1 ปี64
 4. สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรุ่นที่ 2 ปี64
 5. สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี64
 6. สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี64
 7. สถานการณ์การผลิตยางพารา ปี64
 8. สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองรุ่นที่ 1 ปี64
 9. สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองรุ่นที่ 2 ปี64
 10. สถานการณ์การผลิตทุเรียน ปี64
 11. สถานการณ์การผลิตสับปะรด ปี64
 12. สถานการณ์การผลิตมะพร้าว ปี64
 13. สถานการณ์การผลิตลำไย ปี64
 14. สถานการณ์การผลิตเงาะ ปี64
 15. สถานการณ์การผลิตกาแฟ ปี64