OIT 2022

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่ 

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 

O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

O17 E-Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่่ยงการทุจริตประจำปี 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

O43 การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน