เกษตรสองแควฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมคณะ ติดตามการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ณ แปลงใหญ่มะม่วงไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์การจำหน่ายผลผลิต พร้อมทั้งวางแผนการช่วงเหลือเกษตรกรต่อไป

ฉัตรแก้ว วิรบุตร์ ภาพ/ข่าว