เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก / เกษตรอำเภอนครไทย กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเกษตรอำเภอนครไทย ตรวจเยี่ยมผลดำเนินงานผลิตพืชผักปลอดภัย โครงการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก “พิษณุโลกแลนด์แดนเกษตร” (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563) ณ พื้นที่หมู่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

มีเกษตรกรของอำเภอนครไทยเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 ราย เนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน โดยปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง มะเขือ ฟักทอง แตงกวา ฯลฯ ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดจำหน่วยผลผลิต จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล และจัดจำหน่ายในตลาดชุมชน ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำในการวางแผนการผลิตสินค้าแก่เกษตรกร และผลักดันให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ต่อไป

ฉัตรแก้ว วิรบุตร์ ภาพ/ข่าว