เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอวังทอง/เนินมะปราง และวัดโบสถ์ ในการจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน นี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การค้าชะลอตัว มีกำลังการซื้อผลผลิตมะม่วงต่ำกว่าปกติ ประกอบกับมีการปิดพรมแดน ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลผลิตมะม่วงได้

โดยตัวแทนของกลุ่มมะม่วงเเปลงใหญ่ทั้ง 3 อำเภอได้ประชุมหารือร่วมกับ นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จะได้ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ซื้อผลผลิตมะม่วงของเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้วางแผนสนับสนุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมในการจำหน่ายมะม่วง ผ่านช่องทางการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป