เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง/ เกษตรอำเภอเนินมะปราง/ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเดินหน้าจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตมะม่วง เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ทำให้สินค้าเกษตรไม่สามารถส่งออกได้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปราง พร้อมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดจำหน่ายมะม่วง

โดยเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ให้แนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด (ตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม/ ตลาดไทยเจริญ/ ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก/ ตลาดไท/ การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์) ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จะเดินหน้าช่วยเหลือผลักดันการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป