เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุน “การเกษตรเชิงพื้นที่” โดยใช้ Digital Farming

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมาตรการในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตอบแบบสอบถามสุขภาพ / การใช้หน้ากากอนามัย / การมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการหลายจุด

การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ พร้อมแนะให้สร้างโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน “ชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ และร่วมรับผล” พร้อมหนุนการนำเทคโนโลยี ” Digital Farming” มาประยุกต์ใช้ โดยมีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงจากอำเภอเนินมะปรางร่วมรับฟัง

จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ในประเด็น การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน ไปเป็นปี 2563/ โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2563/ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร ในการนี้ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป