เกษตรฯ สองแคว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งไม้ผล อำเภอเนินมะปราง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในไม้ผล (มะม่วง ทุเรียน) เพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลไทรย้อยและตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก