เกษตรฯ สองแคว ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยนางสาวฐิติมา กลางจิตร์ และนายวิรัตน์ นาคเอี่ยม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และติดตามสถานการณ์ การปลูกไม้ผลเขตพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ได้ทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการไม้ผล และให้คำแนะนำในการดูแลไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง ให้กับนายพเยาว์ คงคุ้ม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอเมืองพิษณุโลกด้วย