เกษตรฯ พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง มีผู้ร่วมประชุม 25 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก