เกษตรฯ พิษณุโลก จัดอบรม Zoning ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวโศรยา เส็งชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมให้ความรู้และนำเกษตรกรศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนครป่าหมาก และแปลงใหญ่ข้าว ข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งน้อย อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรกรผู้ปลูกอ้อย ที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวเข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 ราย

วิทยากร ได้แก่ นายสมพงษ์ อ้นชาวนา ประธานศพก.อำเภอบางกระทุ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำนาแบบเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน และนางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านทุ่งน้อย เป็นวิทยากรด้านการแปรรูปและการตลาดข้าว