เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานรณรงค์ลดการเผา อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพรหมพิรามและเครือข่าย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคลองทำเนียบ หมู่ 6 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมกว่า 300 ราย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองต่อไป และรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาในพื้นที่เกษตร แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการผลิต
สถานีที่ 2 เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
สถานีที่ 3 การแปรรูป การตลาด
สถานีที่ 4 ประมงและปศุสัตว์
สถานีที่ 5 การผลิตพืชใช้น้ำน้อย