เกษตรฯ พิษณุโลก จัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายวิรัตน์ นาคเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่อาสาสมัครเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และอาสาสมัครเกษตร อำเภอละ 4 ราย รวม 48 ราย เข้าร่วมเวที ณ ห้องประชุม โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก