เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฏหมาย จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 3 มีนาคม 2563 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมเป็นคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฏหมาย จังหวัดพิษณุโลก กรณีการลักลอบเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

โดยคณะทำงานได้ให้ความรู้ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ ร่วมกับฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ PM 2.5 พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 แจ้งข้อกฏหมายตามมาตรา 220 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์

หลังจากนั้น ได้ทำการลงพื้นที่ทำการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนผู้นำชุมชนเพื่อรับฟังวิธีปฏิบัติในการลดการเผาของชุมชน พบว่า ส่วนราชการและผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ได้ร่วมกันรณรงค์ ให้ความรู้ และขอความร่วมมือในการไม่เผาในพื้นที่เกษตร และพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งลดกิจกรรมที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย

จากข้อมูล Hotspot นั้น พบว่าอำเภอวัดโบสถ์ มีการเกิด Hotspot น้อย ซึ่งตรงกับข้อมูลการลงพื้นที่ พบการเผาน้อยมาก จึงได้สอบถามผูู้นำชุมชนพบข้อมูลว่า การทำนาข้าว หากไม่ต้องการเผา หลังเก็บเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยว แล้วให้ทำการไถกลบทันทีภายใน 3 วัน หรือปล่อยให้ตอซังผุไปโดยการเว้นช่วงการทำนา หากเป็นพื้นที่มีน้ำ ให้สูบน้ำใส่ขังในนา แล้วจึงทำการปั่น เพื่อเตรียมพื้นที่ทำนาต่อไป