เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางวิบูลย์ลักษณ์ มีช้าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวยุวรรณดา สุวรรณหงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร