เกษตรพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “นายครองศักดิ์ สงรักษา “

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรภายใต้ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เน้นย้ำการทำงาน การมองภาพรวมการวางแผนการดำเนินงาน การใช้ Agri-Map เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหน่วยส่งเสริมการผลิตเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับชนิดสินค้า เกษตรกร และพื้นที่ นำไปสู่การต่อยอดเป็นแปลงเรียนรู้ตัวอย่าง ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้เน้นย้ำ BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นแนวทางหลักในการทำงานปกติ เป็นหลักคิดในการปฏิบัติงาน โดยให้ต่อยอดและขยายผลในสิ่งที่ทำอยู่ ให้ตอบโจทย์ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

+16

11คุณ และ คนอื่นๆ อีก 10 คน