เกษตรพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็ระธานพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตร เพื่อให้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ได้จริง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ต่อไป ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร.

+2

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์