การประชุมสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2565/2566

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางทิพวรรณ แป้นเมือง นางสาวมยุเรศ เทศหริ่ง และนางสาวกัญจน์ชญา วงศ์ฝั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2565/2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เพื่อร่วมสรุปสถานการณ์การผลิต ปี 64/65 และคาดการณ์ผลผลิตปี 65/66 เพื่อนำผลสำรวจฯ มาประมวลเป็นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการใช้ประโยชน์สำหรับทางราชการและหน่วยงานเอกชนในการวางแผนทางการค้าและการผลิต ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก

+4

6คุณ, Chatkaew Wiraboot, นิมิตร โก้ และ คนอื่นๆ อีก 3 คน