กรมส่งเสริมการเกษตรคว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

———————

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน รวม 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล และระดับดี จำนวน 9 รางวัล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้

#กรมส่งเสริมการเกษตร#เลิศรัฐ65

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

1แสงเดือน ประมง