เกษตรพิษณุโลก ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2565

———————-

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2565 เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และได้แจ้งแผนการเพาะปลูกและผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 รอบที่ 1 ให้ที่ประชุมทราบเพื่อวางแผนด้านการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์