การสรุปผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

————————————-

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกตามประเด็นการพัฒนา “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังการแถลงผลงานและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในด้านต่างๆ เช่น การได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ (L’Etape by Tour De France) การได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก (Smart City) การได้รับรางวัลเลิศรัฐ ฯลฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และ 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง คือ 1. การค้าการลงทุน โลจิสติกส์ 2. การศึกษา 3. การสาธารณสุข และ 4. เกษตร GI และในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลงานโดดเด่นของจังหวัดพิษณุโลก “การพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมคุณภาพมะม่วงจังหวัดพิษณุโลกและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลก” โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก