เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตริ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปีนี้จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ จนสามารถคว้า 2 รางวัล มาครอบครอง รับมอบโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช(771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤติโควิด-19 ประจำปี 2565 โครงการ “คนพิดโลก ไม่ทิ้งกัน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ 2. รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ