เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยในช่วงท้ายการประชุม ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้หน่วยงานและบุคลากรทางการเกษตร 17 จังหวัดภาคเหนือ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านเกษตรจังหวัดฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2565 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459 บ้านวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกและรับมอบโล่รางวัลการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ รางวัลผ่านเกณฑ์การตัดสินระดับดีเยี่ยม โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก