การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้เชิญประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกาตรอำเภอทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่ม การแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา การติดตามสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจ และรับฟังแนวทางการเชื่อมโยง ศพก. ศดปช. และแปลงใหญ่ การลดต้นทุนการผลิต และการตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก