ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 72 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

สามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ได้ที่นี่